Đậu Bắp Chấm Chao - Boiled Okra & Soya Chesse

82,000₫

Mô tả

 Đậu Bắp Chấm Chao - Boiled Okra & Soya Chesse