Chè đậu xanh đánh - Sweet miced Green Bean with Blended ice

47,300₫

Mô tả

 Chè đậu xanh đánh - Sweet miced Green Bean with Blended ice