Chè Rong Câu Táo Đỏ - Jujube in rock syrup

47,300₫

Mô tả

 Chè Rong Câu Táo Đỏ - Jujube in rock syrup