Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (Large size)
 Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (Large size)
 Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (Large size)